Číslo hlasovania: 7353
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Informatívnej správe o právnych úkonoch v majetkových veciach      Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o právnych úkonoch v majetkových veciach o ktorých rozhodol primátor mesta podža § 3 ods. 3 písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Komárno v znení neskorších predpisov.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: