Číslo hlasovania: 7354
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 06.10.2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 06.10.2007,

B/ schvaľuje

1. predaj nehnuteľnosti – pozemku, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, (Nová Osada) ako p.č. 9597/2 o výmere 137 m2, záhrada, pre JUDr. Karola Váradyho a manželku Alžbetu Váradyovú, obaja s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 42.744,- Sk,

2. predaj nehnuteľnosti – budovy so súpisným číslom 4026 na p.č. 744/1 a pozemku p.č. 744/1 o výmere 85 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, (Damjanichova ulica) pre Ing. Jozefa Lisza a manželku Ildikó Liszovú, obaja s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 815.000,- Sk,

3. prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 39,47 m2, ( bývalá malá pošta na Sidl. II.) na prízemí obytného domu so súp. č. 1390, na p.č. 5820, vedeného na LV č. 8581 v k.ú. Komárno, na 5 rokov pre Ondreja Benda a manželku Evu Bendovú, obaja s trvalým pobytom v Komárne, za cenu prenájmu 122.000,- Sk/rok za nasledovných podmienok:

- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

C/ schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž konanú dňa 6.10.2007 nasledovne:

Ing. Kornél Horváth - predseda komisie 2.077,00 Sk
Ing. Imrich Dubány - licitátor 2.077,00 Sk
Mgr. Ondrej Gajdáč 2.077,00 Sk
Ing. Béla Sánta 2.077,00 Sk
Ing. Katarína Prodovszká 2.077,00 Sk

 

 

 

 

 


D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: