Číslo hlasovania: 7355
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 13.10.2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 13.10.2007,

B/ schvaľuje

1. predaj 2-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1076 na Palatínovej ul. č. 34/1 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 6367/51053 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. 2025/1 o výmere 814 m2 a 2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 9289 v k.ú. Komárno, pre Ing. Tibora Magyariho, s trvalým pobytom v Chotíne, za kúpnu cenu 340.000,- Sk,

2. predaj 1-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 162 na Hradnej ul. č. 9/32 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 3359/164744 na spoločných častiach a zariadeniach domu, parc.č. 1813, vedeného na LV č. 9122 v k.ú. Komárno, pre Róberta Vargu a manželku Evu Vargovú, obaja s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 730.000,- Sk,


3. predaj 3-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 163 na Hradnej ul. č. 11/20 v Komárne spoluvlastníckeho podielu 7286/169634 na spoločných častiach a zariadeniach domu, parc. Č. 1810, vedeného na LV č. 9114 v k.ú. Komárno, pre Ľudovíta Vidu, s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 1.100.000,- Sk,


4. predaj 1-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 772 na Gazdovskej ul. č. 21/50 v Komárne spoluvlastníckeho podielu 3500/390790 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. 2708 o výmere 741 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 8267 v k.ú. Komárno, pre Zoltána Szabóa a manželku Ing. Eriku Szabóovú, obaja s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 850.000,- Sk,


5. predaj 2-izbového bytu na III. Poschodí obytného domu so súpisným číslom 1403 na Dvorskej ul. č. 10/16 v Komárne spoluvlastníckeho podielu 5936/159722 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. 5802 o výmere 591 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 8524 v k.ú. Komárno, pre Evu Tárnokovú, s trvalým pobytom v Komárne za kúpnu cenu 860.000.- Sk,


6. predaj 1-izbového bytu na VII. Poschodí obytného domu so súpisným číslom 2725 na Meštianskej ul. č. 3/45 v Komárne spoluvlastníckeho podielu 3640/894603 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. 2331 o výmere 1508 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 7300 v k.ú. Komárno, pre Jenő Pálfiho, s trvalým pobytom v Maďarskej republike, za kúpnu cenu 870.000,- Sk,

7. predaj 2-izbového bytu na prízemí obytného domu so súpisným číslom 1418 na Ul. budovateľskej č. 58/29 v Komárne spoluvlastníckeho podielu 5065/184308 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. 5449 o výmere 888 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre Beatu Krivánekovú, s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 202.000,- Sk,

8. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1418 na Ul. budovateľskej č. 56/24 v Komárne spoluvlastníckeho podielu 5147/184308 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. Č. 5449 o výmere 888 m2 zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre Ing. Bélu Szabóa, s trvalým pobytom v Komárne, za kúpnu cenu 480 000,- Sk za nasledovných podmienok:


- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci

C/ schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž konanú dňa 13.10.2007 nasledovne:

Ing. Kornél Horváth - predseda komisie 2.500,00 Sk
Ing. Imrich Dubány - licitátor 2.500,00 Sk
Mgr. Ondrej Gajdáč 2.500,00 Sk
Ing. Béla Sánta 2.500,00 Sk
Ing. Katarína Prodovszká 2.500,00 Sk


D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: