Číslo hlasovania: 7356
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Návrhu rozpočtu následníckych organizácií – Žiadosti o poskytnutie pôžičky      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Ing. Ľubošovi Veľkému, riaditeľovi MPCR

vypracovať rozdelenie majetku a záväzkov podniku MPCR v Komárne na nástupnické organizácie COMORRA SERVIS, VIATOR, s.r.o., CALOR, s.r.o., v súlade so zákonom o účtovníctve v syntetickom a analityckom členení.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ MPCRPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: