Číslo hlasovania: 7357
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k Správe o výsledku predložených ponúk na poskytnutie úveru finančnými inštitúciami – reštrukturalizácia úverového zaťaženia Mesta Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

zmenu poskytovateľa úverov a finančných služieb pre Mesto Komárno z Dexia banka Slovensko a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 148/L
na OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 335/B pri plnení nasledovných podmienok:
- OTP Banka Slovensko, a.s., uhradí všetky sankcie a prípadné pokuty a poplatky za predčasné splatenie úverov Mesta Komárno v Dexia banke Slovensko a.s. na vlastné náklady,
- výška úrokovej sadzby 1M, 3M, 6M, 12M BRIBOR (EURIBOR) + marža 0,05% p.a.,
- OTP Banka Slovensko, a.s., bude finančne podporovať kultúrno-spoločenské, športové, prípadne iné podujatia organizované Mestom Komárno,

B/ žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

vykonať všetky potrebné úkony v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus

   Nehlasovali: