Číslo hlasovania: 736
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe k projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu k projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“.

B) konštatuje, že

mesto vlastní už všetky stavebné povolenia na budúce stavby, obsiahnuté v tomto projekte.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: