Číslo hlasovania: 737
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o usporiadaní otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu obchodnej spoločnosti COM-therm, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Dodatok č. 1 k Zmluve o usporiadaní otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu obchodnej spoločnosti COM-therm, spol. s r.o., uzatvorenej dňa 14.7.2003 (dodatok tvorí prílohu uznesenia).

2. Vinkuláciu peňažných prostriedkov, kúpnej ceny za prevod obchodného podielu spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. na účte Mesta Komárno do zápisu prevodu obchodného podielu spoločnosti do obchodného registra.

A) poveruje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

na podpísanie žiadosti o vinkuláciu a zmluvy o vinkulovaní v zmysle bodu A. uznesenia.

Termín: 18.7.2003

B) ukladá
J. K., riaditeľovi MPCR
T. P., vedúcemu finančného odboru MsÚ
M. Cs., hlavnému kontrolórovi

prešetriť uskutočnené práce, vykonané MPCR na majetku COM-therm, spol. s r.o., a prešetriť spôsob ich zaúčtovania s dôrazom na položky výdavkové a iné.

C) žiada L. Cs., konateľa spoločnosti COM-therm, spol. s r.o.

zaúčtovať vykonané práce na ťarchu nájomného od MPCR v zmysle bodu 10.8. nájomnej zmluvy č. 01/7/2002 uzatvorenej medzi COM-therm, spol. s r.o. a MPCR.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: