Číslo hlasovania: 738
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na zmenu ocenenia bodovej diferenciácie územia mesta Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu uznesenia MsZ č. 78/A/1/1995 zo dňa 21.09.1995 nasledovne:

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

ocenenie za 1 bod na základe bodovej diferenciácie územia mesta Komárno sa stanovuje na 0,90 Sk v každom obvode s účinnosou od 17.07.2003.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: