Číslo hlasovania: 739
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k plneniu čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých správcov kapitol


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

oddelenie životného prostredia si nesplnilo úlohu pri vyberaní poplatku za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu nakoľko dodnes nie sú doručené platobné výmery pre obyvateľov.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. Riešiť problém príjmu z miestneho poplatku za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu a podať vysvetlenie vzniknutého problému na najbližšie zasadnutie MsZ.

2. Predložiť plán predpokladaného vývoja bežných výdavkov v nasledujúcich mesiacoch u oddelení, kde došlo k prekročeniu 50%, s prihliadnutím na uznesenie MsZ, podľa ktorého do konca septembra je nutné dodržať plán čerpania výdavkov do výšky 70%.

Termín: nasledujúce zasadnutie MsZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: