Číslo hlasovania: 740
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k návrhu plánu veľkých opráv MPCR na rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Plán veľkých opráv investičného charakteru pre MPCR na rok 2003 v nasledovnom poradí:

a/ Autokemping Komárno
rozšírenie komunikácií v areáli - náklady cca: 80.000,- Sk, rozšírenie kapacity kempingu, náklady cca: 530.000,- Sk.

b/ Termálne kúpalisko

c/ Športová hala Komárno:
osadenie 1 ks kogeneračnej jednotky vrátane inštalácie, náklady cca: 1.000.000,- Sk.

s podmienkou, že na plánované investičné náklady v bode b/ vo výške 700.000,- Sk bude vypracovaný projekt a náklady budú podrobne rozpísané.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: