Číslo hlasovania: 741
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k poslednej výzve na zaplatenie pohžadávky za dodávku vody - NsP


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie

Výzvu spoločnosti KOMVaK na zaplatenie pohžadávky a s tým spojený problém v plnení plánovaných príjmov spoločnosti.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: