Číslo hlasovania: 742
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k členeniu pohľadávok mesta podľa jednotlivých štruktúr


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. Vzhľadom na stav a výšku pohľadávok pripraviť návrh na personálne a organizačné zabezpečenie k ich vymáhaniu.
2. Vykonať štrukturálnu analýzu pohľadávok mesta a pripraviť alternatívny návrh na predaj pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MsZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: