Číslo hlasovania: 743
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie – čas majetkoprávna k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

odpredaj pozemku p.č. 9535 o výmere 1062 m2 v k.ú. Komárno na podnikanie (agroturistická činnos) pre T. M. a manž. E. M.




Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Frigyes Gogola

   Nehlasovali: