Číslo hlasovania: 744
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k návrhu na výpožičku časti Dôstojníckeho pavilónu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Výpožičku nebytových priestorov v suterénnych priestoroch Dôstojníckeho pavilónu na p.č. 1846/2 medzi jestvujúcimi reštauráciami PARK a RÉV pre občianske združenie Pons Novus so sídlom Bratislavská 2 Komárno, na dobu 5 rokov.

B) schvaľuje

Vykonanie rekonštrukcie priestorov uvedených v bode A. uznesenia s tým, že mesto Komárno zabezpečí výstavbu vchodu a sociálneho zariadenia, elektrické rozvody, prípojku na vodovod a kanalizáciu a prípojku plynu v hodnote do 260.000,- Sk.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. Pripraviť zmluvu o výpožičke v zmysle bodu A. uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia


2. Realizovať rekonštrukciu v zmysle bodu A. uznesenia v spolupráci s vypožičiavateľom.

Termín: 30.12.2004

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: