Číslo hlasovania: 745
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k zmene termínu platby splátky


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

zmenu termínu platby splátky vo výške 303.450,- Sk s úrokmi 7,7 % p.a. so zaplatením do 31.12.2003 pre KRAN s.r.o., so sídlom Komárno, Okružná 94.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: do 31.12.2003
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali: