Číslo hlasovania: 746
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe finančnej komisie k ponuke stať sa zakladateľským členom regionálnej rozvojovej agentúry


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

stať sa zakladateľským členom regionálnej rozvojovej agentúry - nezisková organizácia, ktorá sa zriadi s cieľom aktivizovať ekonomický rozvoj regiónu inštitucionálnym spojením verejnej správy, súkromného sektora a tretieho sektora.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

oznámiť uznesenie mesta Komárno, project managerke regionálnej rozvojovej agentúry, A. B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
RNDr. Géza Nagy Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: