Číslo hlasovania: 747
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku p.č. 2604 o výmere 23 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre P. F.

2. odpredaj pozemku p.č. 2601 o výmere 24 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre E. B.

3. odpredaj pozemku p.č. 8812 o výmere 174 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165 ,- Sk/m2 pre R. V. a manž. E. V.

4. odpredaj pozemku p.č. 8820 o výmere 256 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre J. J. a manž. ź. J.

5. odpredaj pozemku diel č. 1 k p.č. 4530 o výmere 300 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre M. K. v podiele 5/8 k celku, pre M. K. v podiele 1/8 k celku, pre M. H. 4/14 v podiele 1/8 k celku a pre A. K. v podiele 1/8 k celku.

6. odpredaj pozemkov diel č. 1 k p.č. 1152/1 o výmere 30 m2 a diel č. 2 k p.č. 1152/2 o výmere 17 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre F. M. a manž. M. M.

7. odpredaj pozemkov diel č. 1 k p.č. 7361/1 o výmere 50 m2 a diel č. 5 k p.č. 7362 o výmere 3 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre L. Sz. a manž. E. Sz.

8. odpredaj pozemkov p.č. 7247/3 o výmere 49 m2 a p.č. 7248/2 o výmere 86 m2 v k.ú. Komárno za cenu 82,50 Sk/m2 pre J. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajných zmlúv a realizova kúpnopredajné vzahy

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő

   Nehlasovali: