Číslo hlasovania: 748
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj pozemku p.č. 1002/2 o výmere 17 m2 a časti pozemku z p.č. 1002/1 o výmere 1 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.449,- Sk/m2 pre V. Ny. a manž. H. Ny.

2. odpredaj časti pozemku z p.č. 1987/4 o výmere 90 m2 v k.ú. Komárno na výstavbu za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.754,- Sk/m2 pre Second Center s.r.o., sídlom Komárno, Valchovnícka 19.

3. odpredaj pozemku diel č. 2 k p.č. 430 o výmere 8 m2 v k.ú. Komárno za 5 násobok BDÚ, t.j. 8.235,- Sk/m2 pre J. Sz.

4. odpredaj pozemku p.č. 4510/3 o výmere 368 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 833,- Sk/m2 pre E. R.

5. odpredaj pozemku p.č. 3672/1 o výmere 364 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre M. K. a manž. H. K.

6. odpredaj pozemku p.č. 3673/3 o výmere 141 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre V. F. a manž. T. F.

7. odpredaj pozemku p.č. 3673/1 o výmere 185 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre I. K. a manž. K. K. v podiele 1/2 k celku a pre T. K. a manž. M. K. v podiele 1/2 k celku.

8. odpredaj pozemku p.č. 3673/2 o výmere 136 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre M. Ö. a manž. O. Ö.

9. odpredaj pozemku p.č. 3672/6 o výmere 90 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre PANTEX s.r.o., sídlom Komárno, Vnútorná okružná 49.

10. odpredaj pozemku p.č. 3672/4 o výmere 91 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre Š. B. a manž. J. B.

11. odpredaj pozemku p.č. 3672/3 o výmere 91 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre Ž. Sz. a manž. A. Sz.

12. odpredaj pozemku p.č. 3672/2 o výmere 10 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre J. S. v podiele 1/2 k celku a pre M. K. a manž. H. K. v podiele 1/2 k celku.

13. odpredaj pozemku p.č. 3672/5 o výmere 91 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 658,- Sk/m2 pre J. S.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie kúpnopredajných zmlúv a realizovať kúpnopredajné vzťahy.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: