Číslo hlasovania: 749
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k odkúpeniu časti pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odkúpenie časti pozemku z p.č. 1691 o výmere 500 m2 v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 od JOKEY SLOVENSKO s.r.o., sídlom Komárno, Hradná 3.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: