Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Návrhu na zmenu uznesenia MZ č. 480/2001 a 481/2001 zo dňa 29.03.2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prijatie úveru vo výške 5.855.454,- Sk od ŠFRB na prefinancovanie dostavby bytového domu A-2;
2. prijatie úveru vo výške 15.882.000,- Sk od ŠFRB na prefinancovanie dostavby bytového domu A-1;
3. ručenie za úver s nehnuteľnosťami: športová hala parc. č. 972 o výmere 3697 m2 ako zastavaná plocha so stavbou so súp. č. 2599, p.č. 971/1 o výmere 5671 m2 ako zastavaná plocha, p.č. 971/2 o výmere 628 m2 ako zastavaná plocha so stavbou súp č. 2599, p.č. 974 o výmere 145 m2 ako zastavaná plocha so stavbou súp. č. 3414, vedené na LV č. 6434 v k.ú. Komárno.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť všetky potrebné doklady k prijatiu úveru.

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno

C) žiada primátora mesta Komárno

podpísať úverovú zmluvu so ŠFRB.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: