Číslo hlasovania: 750
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k odkúpeniu časti budovy


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odkúpenie rodinného domu /Klub dôchodcov/ p.č. 108 súp.č. 14 v podiele 286/1140 v k.ú. Nová Strហod Okresného úradu v Komárne za cenu 284.111,- Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: