Číslo hlasovania: 751
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k prenájmu pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 4380/1 o výmere 150 m2 v k.ú. Komárno za účelom zriadenia parkoviska pri obchode pre Š. B. a manž. V.

B) schvažuje

prenájom časti pozemku z p.č. 4380/1 o výmere 150 m2 v k.ú. Komárno za účelom zriadenia parkoviska pri obchode za 15 % z BDÚ, t.j. 125,- Sk na dobu neurčitú pre Š. B. a manž. V. B.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie nájomnej zmluvy a realizova nájomný vzah.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó  Attila Petheő

   Nehlasovali: