Číslo hlasovania: 752
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 2626/1 o výmere 20 m2 v k.ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre A. K., nakoľko nie je prístup pre mot. vozidlá k plánovanej garáži.

2. odpredaj časti pozemku z p.č. 2862 o výmere 20 m2 v k ú. Komárno za účelom výstavby garáže pre L. M. a manž. Ž. M., nakoľko nie je vhodná lokalita na zástavbu.

3. odpredaj časti pozemku z p.č. 2861 o výmere 20 m2 v k ú. Komárno za účelom výstavby garáží pre L. M. a manž. Ž. M., nakoľko nie je vhodná lokalita na zástavbu.

4. odpredaj pozemku p.č. 9373 o výmere 917 m2 v k ú. Komárno za účelom vybudovania tréningového areálu pre diaľkových plavcov Komárna pre M. K., nakoľko je to rozvojový pozemok pre rekreačné účely.

5. odpredaj časti pozemku z p.č. 5787 o výmere 90 m2 v k ú. Komárno za účelom výstavby obchodnej jednotky pre A. T., nakoľko lokalita nie je vhodná na zástavbu.

6. odpredaj časti pozemku z p.č. 7051/321 o výmere 86 m2 v k ú. Komárno pre H. M., nakoľko je potrebné ponechať priestor na cestu.

7. odpredaj pozemku p.č. 29/14 o výmere 22 m2 v k ú. Komárno pre S-COM s.r.o., sídlom Komárno, Thalyho 6, nakoľko pozemok je potrebné ponechať ako verejné priestranstvo pre Nádvorie Európy.

8. odpredaj časti pozemku z p.č. 7334/1 o výmere 78 m2 v k ú. Komárno na vyrovnanie oplotenia pre V. B., nakoľko nie sú vyriešené odvodňovacie pomery územia.

9. odpredaj časti pozemku z p.č. 1710/97 o výmere 67 m2 v k ú. Nová Stráž za účelom rozšírenia záhrady a výstavby garáže pre R. K. a manž. I. K., nakoľko je potrebné zachovať prechod pre chodcov k autobusovej zastávke.

10. odpredaj pozemku p.č. 1710/420 o výmere 974 m2 v k ú. Nová Stráž pre M. Š., pretože pozemok je samostatne v budúcnosti využiteľný.

11. odpredaj pozemku p.č. 1322 o výmere 532 m2 a pozemku p.č. 1323 o výmere 74 m2 v k ú. Komárno pre T. Sz. a manž. R. Sz.

12. zámenu pozemku p.č. 2797/4 v k.ú. Komárno vo vlastníctve M. H. a manž. A. H. za pozemok p.č. 2811/2 v k.ú. Komárno vo vlastníctve mesta Komárno, nakoľko na pozemku p.č. 2811/2 sa nachádzajú inžinierske siete.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek  Attila Petheő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: