Číslo hlasovania: 753
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k zadaniu pre územný plán mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Zadanie pre územný plán mesta Komárno pre spoločnosť MARKROP spol. s r.o. Bratislava, víťaza verejnej súťaže.

B) konštatuje, že

zo strany mesta boli urobené všetky zákonné opatrenia pri oboznámení širokej verejnosti s prípravou zahájenia obstarávania nového územného plánu mesta a odznelé pripomienky a návrhy boli zapracované do zadania.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: