Číslo hlasovania: 754
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k návrhu na zabezpečenie stavby „Komárno vodovod a kanalizácia – prechod pod korytom rieky Váh“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v zmysle ustanovení § 151n Občianskeho zákonníka so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. Bratislava na p.č. 10196/4 a p.č. 9940/1 s tým, že v zmluve musí byť uvedené vecné bremeno nasledovne: správca vodovodného a kanalizačného potrubia je povinný strpieť a umožniť výkon práv a povinností správcu toku a ochranných hrádzí v danom území počas výstavby a taktiež po ukončení realizácie predmetnej stavby.

2. odkúpenie pozemku p.č. 2516 diel č. 2 k p.č. 10064/4 o výmere 93 m2, ktorý bol vytvorený z p.č. pred ZMVM 2516 podľa geometrického plánu č. 36531171-79/2003 ležiacom v katastrálnom území mesta Komárno, vedenom na LV č. 444 /pred ZMVM/ za cenu, ktorú určí Ministerstvo obrany SR s kúpnou cenou maximálne 20.000,-Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

spracovať zmluvu o vecnom bremene pre Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava a vypracovať kúpnopredajnú zmluvu pre Ministerstvo obrany SR po určení ceny pozemku.

Zodpovedný: prednosta úradu
Termín: do 30 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola Ing. László Győrfy
MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: