Číslo hlasovania: 755
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre: Klub mnohodetných rodín MÁNCSE, Tešedíkovo 231, organizácia Komárno, na základe konkrétnej faktúry za prepravu mnohodetných rodín z Komárna do Tešedíkova a späť vo výške: 4.500,-Sk.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely v zmysle bodu A. uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín : 31.07.2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende
Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: