Číslo hlasovania: 756
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prideliť 1 izbový mestský byt na Košickej ul. 42/50 v Komárne pre B. A. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3), na dobu určitú: jeden rok.

2. prideliť 3 izbový náhradný byt na Gazdovskej ul. 27/63 v Komárne pre M. M. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 4 ods. f) za podmienky, že opravy v byte prevedie na vlastné náklady a pôvodný byt na Hviezdnej ul. 6/36 odovzdá prenajímateľovi, na dobu neurčitú.

3. prideliť 2 izbový náhradný byt na Mederčskej ul. 41/9 v Komárne pre M. /N./ P. s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 4 ods. f) za podmienky, že opravy v byte prevedie na vlastné náklady a pôvodný byt na Košickej ul. 26/22 odovzdá prenajímateľovi, na dobu neurčitú.

4. prideliť 1 izbový byt na Župnej ul. 5/2 v Komárne pre A. K. mimo poradovníka s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 4 ods. h) za podmienky, že zaplatí nedoplatok na uvedenom byte, na dobu neurčitú.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre B.
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre M. M.
3. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre M. /N./ P.
4. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok pre A. K.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 30. júla 2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: