Číslo hlasovania: 757
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

neschvažuje

finančnú dotáciu pre Špeciálnu základnú školu s VJM, Palatínova 38, Komárno na nákup materiálu na rekonštrukciu vožných priestorov v areáli Základnej školy s VJM na Ulici práce v Komárne pre zriadenie tried detí s autistickým syndrómom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:
 Miklós Fehér

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: