Číslo hlasovania: 758
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít podľa VZN č. 11/99 pre:

1. Podunajská knižnica, Komárno
vo výške 9 000,-Sk na podujatie: Počujem a cítim, teda vidím (dekoračné náklady hmatovej výstavy pre nevidiacich a slabozrakých čitateľov: 4 000,-Sk, nákup zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých v jazyku maďarskom: 5 000,-Sk);

2. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie, Komárno
vo výške 2 000,-Sk na organizovanie pamätného večera z príležitosti 300. výročia vypuknutia povstania Rákócziho na prenájom miestnosti;

3. Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Komárno
vo výške 15 000,-Sk na podujatie: XIII. Matematické stretnutie študentov Károlya Nagya (nocľah a stravné);

4. KOMÁROM ÉS VIDÉKE CÉLALAP, Kossuth tér 3, Komárno
vo výške 26 000,-Sk (na nocľah) na účasť Komorného zboru Árpáda Fesztyho na slávnostiach Árpáda Fesztyho organizovaných z príležitosti jeho úmrtia v Chorvátsku: Lovran/Rijeka.

B) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno pre financovanie kultúrno-spoločenských aktivít pre Podunajská knižnica, Komárno na podujatie:

V minulosti je budúcnosť , z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválené finančné dotácie v zmysle bodu A.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: október 2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Attila Farkas  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: