Číslo hlasovania: 759
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k správe komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

neschvaľuje

úpravu Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov na základe § 659 až 662 Občianskeho zákonníka, VZN č. 4/95 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta a uzn. MsZ č. 389/A/2000 zo dňa 12.10.2000 uzavretej medzi zmluvnými stranami: Mesto Komárno a PRO ARTE DANUBII, ohľadne prebratia nákladov elektrickej energie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
Ing. Béla Szabó Mgr. György Batta PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Ing. Péter Békési

   Nehlasovali: