Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2000 (doplnené v štruktúre požadovanej finančnou komisiou)


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. záverečný účet mesta za rok 2000;
2. stav fondov:
sociálny fond: 121 tis. Sk
rezervný fond: 6.026 tis. Sk
fond rozvoja bývania: 7.587 tis. Sk
fond rezerv a rozvoja: 10.061 tis. Sk

B) žiada primátora mesta Komárno

stanoviť presnú kompetenciu a zodpovednosť správcov jednotlivých kapitol.

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. predložiť mestskému zastupiteľstvu ku schváleniu dokumenty:
a) Zásady nakladania s finančnými prostriedkami;
b) Zásady odmeňovania zamestnancov MsÚ;
c) Kolobeh účtovných dokladov;

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: