Číslo hlasovania: 760
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k predbežnému oznámeniu o vyhlásení verejnej súaže v odpadovom hospodárstve


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

Predbežné oznámenie o vyhlásení verejnej súaže „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno“.

B) ukladá I. R., vedúcemu komunálneho odboru MsÚ

Realizova verejnú súaž na základe zákonom stanovených minimálnych lehôt.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria
Ing. László Győrfy MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: