Číslo hlasovania: 761
Číslo bodu: 12.
Uznesenie k poslaneckému návrhu o účinnosti dodatku k zmluve o uložení komunálneho odpadu medzi Mestom Komárno a spoločnosťou REKO, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Účinnosť dodatku č. 1 k Zmluve o ukladaní komunálneho odpadu medzi Mestom Komárno a spoločnosťou REKO, spol. s r.o. uzatvorenú podľa uznesenia MsZ č. 76/2003 od 01.04.2003.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

Uzatvoriť dodatok zmluvy v zmysle bodu A. uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas  Miklós Fehér
RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Mgr. György Batta Ing. Péter Békési
PaedDr. István Bende Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola MUDr. Péter Tóth

   Proti:
JUDr. Éva Hortai

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: