Číslo hlasovania: 763
Číslo bodu: 11.
Uznesenie k návrhu na vysporiadanie úveru MPCR Komárno, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu uznesenia číslo 161/2003 zo dňa 30.6.2003 k návrhu na vysporiadanie úveru MPCR Komárno, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva nasledovne:

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

1. s prijatím úveru pre MPCR Komárno od PKB, a.s., na splatenie zostatku úveru vo výške 20 000 000 Sk s príslušenstvom, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., v celkovej výške 30 000 000. Sk pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva
2. s ručením za úver alternatívne:
a. s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta, zapísaným na LV č.6434 v k.ú. Komárno:

b. zriadením záložného práva na pohľadávky tepelného hospodárstva (vystavené ale nezaplatené faktúry),
c. vinkuláciou peňažných prostriedkov z predaja tepelného hospodárstva vo výške 22 000 000 Sk.

B) ukladá J. K., riaditeľovi MPCR Komárno

Termín: 11.7.2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: