Číslo hlasovania: 764
Číslo bodu: 10.
Uznesenie k návrhu na financovanie odkúpenia Komárňanskej pevnosti


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. financovanie odkúpenia Komárňanskej pevnosti prijatím úveru od PKB, a.s. vo výške 40 mil. SK za nasledovných podmienok:

2. ručenie za úver:

3. do poskytnutia úveru v zmysle bodu A.1. uznesenia prechodne použiť finančné prostriedky z disponibilných úverových, prípadne iných zdrojov mesta.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

zabezpečiť realizáciu financovania a odkúpenia Komárňanskej pevnosti v zmysle bodu A. uznesenia v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 20/2003.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Miklós Fehér
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Varga

   Nehlasovali: