Číslo hlasovania: 765
Číslo bodu: 10.
Uznesenie k návrhu na financovanie odkúpenia Komárňanskej pevnosti


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. návrh programu mimoriadneho valného zhromaždenia COM-therm, spol. s r.o. (tvorí prílohu uznesenia),
2. návrh na udelenie súhlasu k prevodu obchodného podielu spoločnosti COM-therm, spol. s r.o.,
3. návrh, aby vklad mesta do základného imania spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. bol vytvorený výlučne majetkom, ktorý slúži pre účely tepelného hospodárstva mesta Komárno,
4. vybratie majetku zo základného imania a vklad majetku do základného imania spoločnosti v zmysle bodu A.3 uznesenia.

A) schvažuje

majetkoprávne vysporiadanie majetku tepelného hospodárstva medzi Mestom Komárno a COM-therm, spol. s r.o., v zmysle bodu A.3 uznesenia zámenou nehutežností nasledovne:

1. Z majetku Com-therm, spol. s r.o., budú vyňaté nasledovné nehnutežnosti, resp. čas týchto nehnutežností nachádzajúcich sa na LV č. 9683, k.ú. Komárno:
a. parc. č. 1953, zast. pl. vo výmere 1033 m2 s nadstavbou budovy so súp.č. 2905 v celosti ( admin. budova TEKOM-„therm“ s.r.o.),
b. parc.č. 171/1, zast. pl. vo výmere 561 m2 s nadstavbou budovy so súp. č. 3588 bude na základe geom. plánu rozdelená na dve časti, z ktorých 1/3 bude naďalej vo vlastníctve spoločnosti Com-therm, spol. s r.o.,
c. parc.č. 744, zast. pl. vo výmere 632 m2 spolu s budovou so súp. č. 215 (Damjanichova ul.) bude na základe geom. plánu rozdelená na tri časti, z ktorých čas zostane vo vlastníctve spoločnosti Com-therm spol. s r.o.,
d. parc.č. 7294, zast. pl. vo výmere 636 m2 spolu s nadstavbou budovy so súp. č. 453 (Košická ul.) bude na základe geom. plánu rozdelená na dve časti, z ktorých jedna čas zostane vo vlastníctve Com-therm, spol. s r.o.,
e. parc.č. 2809, zast. pl. vo výmere 926 m2 spolu s nadstavbou budovy so súp. č. 630 (Ul. Seressa) bude na základe geom. plánu rozdelená dve časti, z ktorých jedna čas zostane vo vlastníctve Com-therm, spol. s r.o.

2. Z majetku mesta Komárno budú vložené do Com-therm, spol. s r.o., kotolne, v nasledovných obytných domoch:
a. Ul. priatežstva č. 9-21, parc.č. 6057, vedený na LV č. 8666, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 115,01 m2,
b. Ul. zváračská č. 13-17, parc.č. 5811, vedený na LV č. 9089, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 65,18 m2,
c. Ul. dvorská č. 8-12, parc.č. 5802, vedený na LV č. 8524, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 64,98 m2,
d. Ul. dvorská č. 1-11, parc.č. 5769, vedený na LV č. 8602, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 113,42 m2,
e. Ul. odborárov č. 52-60, parc.č. 5762, vedený na LV č. 8564, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 95 m2,
f. Ul. budovatežská č. 29-39, parc.č. 5788/1, vedený na LV č. 8552, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 115,56 m2,
g. Ul. budovatežská č. 1-5, parc.č. 5834/2, vedený na LV č. 9257, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 82,32 m2,
h. Ul. budovatežská č.17-27, parc.č. 5788/2, vedený na LV č. 8589, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 52,56 m2,
i. Ul. budovatežská č. 8-22, parc.č. 5164, vedený na LV č. 9045, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 184,63 m2,
j. Ul. budovatežská č. 34-50, parc.č. 5261, vedený na LV č. 8502, nebytový priestor kotolňa, vo výmere 174,86 m2,
k. Ul. budovatežská č. 45-59, parc.č. 5773, vedený na LV č. 8519, nebytový priestor kotolňa vo výmere 116,22 m2,
l. Ul. záhradnícka č. 7-9, parc.č. 420, vedený na LV č. 9074, priestor č.12 na prízemí, vo výmere 120,51 m2.

B) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

zastupovaním mesta Komárno na valnom zhromaždení COM-therm, spol. s r.o.v súlade s bodom A. uznesenia a ako náhradníka JUDr. Évu Hortai, zástupkyňu primátora mesta.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: