Číslo hlasovania: 766 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 10.
Uznesenie k návrhu na prevod obchodného podielu spoločnosti COM- therm, spol. s r.o


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prevod obchodného podielu COM-therm, spol. s r.o. pre INTEKOM, a.s. so sídlom Roľníckej školy – areál OSP, IČO 36 525 774 za ponúknutú cenu 62 mil. Sk so splatnosťou ceny v celej výške do 14 dní (návrh zmluvy tvorí prílohu uznesenia),

2. v prípade nerealizácie prevodu v zmysle bodu A.1 uznesenia prevod pre ďalších záujemcov v tomto poradí:
a. LONESTAR, kft., so sídlom 1123 Budapest, Alkotás út 39/C za ponúknutú cenu 65 mil. Sk so splatnosťou 10 mil. Sk pri podpísaní zmluvy o prevode obchodného podielu, zvyšujúcu časť do 14 dní,
b. GAS WARME, so sídlom A-8010 Graz, Neuholdaugasse 56 za ponúknutú cenu 80 mil.Sk so splatnosťou do 21 dní,

3. usporiadanie otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu COM-therm, spol. s r.o. (návrh tvorí prílohu uznesenia),

4. viazanosť návrhu 3 dní od doručenia návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ktorá lehota sa započíta do lehoty podľa bodu A.1 a A.2 uznesenia.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

uzatvoriť zmluvy v zmysle bodu A.uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 766 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 10.
Uznesenie k návrhu na prevod obchodného podielu spoločnosti COM- therm, spol. s r.o


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prevod obchodného podielu COM-therm, spol. s r.o. pre INTEKOM, a.s. so sídlom Roľníckej školy – areál OSP, IČO 36 525 774 za ponúknutú cenu 62 mil. Sk so splatnosťou ceny v celej výške do 14 dní (návrh zmluvy tvorí prílohu uznesenia),

2. v prípade nerealizácie prevodu v zmysle bodu A.1 uznesenia prevod pre ďalších záujemcov v tomto poradí:
a. LONESTAR, kft., so sídlom 1123 Budapest, Alkotás út 39/C za ponúknutú cenu 65 mil. Sk so splatnosťou 10 mil. Sk pri podpísaní zmluvy o prevode obchodného podielu, zvyšujúcu časť do 14 dní,
b. GAS WARME, so sídlom A-8010 Graz, Neuholdaugasse 56 za ponúknutú cenu 80 mil.Sk so splatnosťou do 21 dní,

3. usporiadanie otázok súvisiacich s prevodom obchodného podielu COM-therm, spol. s r.o. (návrh tvorí prílohu uznesenia),

4. viazanosť návrhu 3 dní od doručenia návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ktorá lehota sa započíta do lehoty podľa bodu A.1 a A.2 uznesenia.

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

uzatvoriť zmluvy v zmysle bodu A.uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Attila Farkas  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Anton Marek MUDr. Lajos Maurovich Horváth
RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali: