Číslo hlasovania: 767 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 10.
Uznesenie k návrhu na vysporiadanie úveru MPCR Komárno, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

1. s prijatím úveru pre MPCR Komárno od PKB, a.s., na splatenie zostatku úveru vo výške 20 mil. Sk s príslušenstvom, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., v celkovej výške 30 mil. Sk pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva

2. s ručením s majetkom vo vlastníctve mesta, zapísaným na LV č.6434 v k.ú. Komárno:

B) ukladá J. K., riaditeľovi MPCR Komárno

Termín: 7.7.2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 767 - spresnenie Bod B
Číslo bodu: 10.
Uznesenie k návrhu na vysporiadanie úveru MPCR Komárno, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) súhlasí

1. s prijatím úveru pre MPCR Komárno od PKB, a.s., na splatenie zostatku úveru vo výške 20 mil. Sk s príslušenstvom, prijatého od OTP Banka Slovakia, a.s., v celkovej výške 30 mil. Sk pre účely zabezpečenia tepelného hospodárstva

2. s ručením s majetkom vo vlastníctve mesta, zapísaným na LV č.6434 v k.ú. Komárno:

B) ukladá J. K., riaditeľovi MPCR Komárno

Termín: 7.7.2003
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Békési PaedDr. István Bende
Ing. Lajos Csonka  Attila Farkas  Miklós Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. Zoltán Varga
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Attila Czíria

   Nehlasovali: