Číslo hlasovania: 768
Číslo bodu: 25.
Uznesenie k k návrhu na prerokovanie uznesenia MZ číslo 451/2004 zo dňa 7. apríla 2004


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

schvažuje

na základe výsledkov rokovania a záväzného prísžubu na zvýšenie záväzných ukazovatežov dotácie zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno zmenu uznesenia číslo 451/2004 zo dňa 7. apríla 2004 v znení uznesenia číslo 489/2004 zo dňa 3. júna 2004 nasledovne:
1. V časti A/b uznesenia sa vynecháva bod 2. a doterajší bod 3. sa označuje ako bod 2.

2. V časti A/c uznesenia bod 1.3. a 1.4 znie:

1.3 pre ZŠ Komenského, MŠ Lodná, MŠ Vodná, na ZŠS pri ZŠ Komenského,
1.4 pre ZŠ Pohraničná, MŠ Kapitánova, MŠ Františkánov na ZŠS pri ZŠ Pohraničná

3. V časti B/b uznesenia bode 1.1.1. uznesenia sa vynechávajú slová „a ZŠ pohraničná"

4. V časti B/b uznesenia bod 1.1.2. znie.

1.1.2. rodičom žiakov ZŠ Ul. slobody navrhnú možnos výberu pre umiestnenie dieaa do ZŠ Rozmarínová, Komenského a ZŠ Pohraničná (podža kapacitnej možnosti ciežových ZŠ),

5. V časti B/c uznesenia bode 1 sa vynechávajú slová ZŠS Pohraničná.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: