Číslo hlasovania: 769
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne.

B) ukladá hlavnému kontrolórovi Mesta Komárno

pokračova v kontrole plnenia uznesenia číslo 440/2004 v zmysle odznelých pripomienok. (pozmeňujúci návrh F. M. – 5)

C) zrušuje

uznesenia číslo:
212/2003 pre neaktuálnos,

226/2003 pre neaktuálnos,

314/A/2/2003 pre neaktuálnos,

99/2003 pre neaktuálnos.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: