Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Informatívnej správe o plnení rozpočtu mesta Komárno za I. štvrťrok roku 2001


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2001

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

- predložiť rozbor vynaložených finančných prostriedkov na opravu verejného osvetlenia a z toho na výmenu svietidiel spätne od roku 1996
- predložiť plán práce pre pracovnú skupinu VPP na rok 2001.

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno

C) žiada primátora mesta Komárno

1) o dodržanie schválených limitov a ukazovateľov rozpočtu na rok 2001;
2) v prípade nepriaznivého vývoja plnenia rozpočtu okamžite informovať MZ.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Peter Takács JUDr. Éva Hortai Ing. Štefan Zámbó
 Attila Farkas Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy Ing. Peter Békési
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. Štefan Bende  Helena Belokosztolszká MUDr. Anton Marek
Ing. Péter Bábi Ing. Gábor Cséplő  Mihály Mácza Ing. László Stubendek
MUDr. Tibor Baštrnák RNDr. Géza Nagy  Mária Hajabácsová MVDr. Alexander Galgóczy
Mgr. Lajos Szép

   Proti:

   Zdržali sa:
 Anton Andrássy

   Nehlasovali: