Číslo hlasovania: 770
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe hlavného kontrolóra o prešetrení sťažností a petícií


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o prešetrení sťažností a petícií.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: