Číslo hlasovania: 771
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“.

B) súhlasí

s realizáciou projektu – časť ČOV podľa zmluvy, uzatvorenej medzi Mestom Komárno ako objednávateľom a Konzorciom Z-ČOV ako zhotoviteľom dňa 17. 10. 2003, s technickým riešením podľa realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľa, v maximálnej výške 2.760.000,- EUR s tým, že podľa dohody zmluvných strán výška podielu mesta neprevýši 25% tejto sumy v zmysle Zmluvy o financovaní projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami Mesta Komárno“, uzatvorenej dňa 24. 2. 2003.

C) schvaľuje

Variačné nariadenie č. 1 k projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“ (tvorí prílohu uznesenia).

D) žiada primátora mesta

podpísať Variačné nariadenie č. 1 v zmysle bodu C/ uznesenia.

Zodpovedný: primátor mesta
Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: