Číslo hlasovania: 772
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Návrhu na predaj mestských bytov, podľa VZN mesta Komárno č. 21/2003, užívaných nájomcami, pre ktorých je potrebné zabezpečiť bytovú náhradu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

predaj mestských bytov, v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch, s podmienkou zabezpečenia náhradného bytu s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

1. bytu n Železničnej ul. 5/23 pre R. D., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
2. bytu na Bubnovej ul. 4/19 pre R. D., za kúpnu cenu: 200.000,- Sk,
3. bytu na Sústružníckej ul. 12/44 pre R. D., za kúpnu cenu: 200.000,- Sk,
4. bytu na Gazdovskej ul. 19/22 pre F. Sz., za kúpnu cenu: 120.000,- Sk,
5. bytu na Meštianskej ul. 16/14 pre F. Sz., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
6. bytu na Železničnej ul. 11/7 pre F. Sz., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
7. bytu na Ul. budovateľskej 19/11 pre K. K., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
8. bytu na Ul. budovateľskej 30/26 pre K. K., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
9. bytu na Ul. budovateľskej 18/38 pre K. K., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
10. bytu na Sústružníckej ul. 10/35 pre K. K., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
11. bytu na Ul. budovateľskej 28/13 pre J. G., za kúpnu cenu: 160.000,- Sk,
12. bytu na Sústružníckej ul. 5/2 pre J. G., za kúpnu cenu 200.000,- Sk,
13. bytu na Rákócziho ul. 36/44 pre J. G., za kúpnu cenu: 200.000,- Sk,
14. bytu na Ul. budovateľskej 53/25 pre E. P, za kúpnu cenu:160.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

B) schvaľuje

predaj mestských bytov v súlade s § 5 VZN mesta Komárno č. 21/2003 o riešení neplatičstva v mestských bytoch s podmienkou zabezpečenia náhradného ubytovania s trvalým pobytom pre terajšieho nájomcu:

1. bytu na Družstevnej ul. 25/5 pre J. G., za kúpnu cenu 120.000,- Sk,
2. bytu na Košickej ul. 30/70 pre R. N., za kúpnu cenu 160.000,- Sk,
3. bytu na Zváračskej ul. 3/16 pre K. K., za kúpnu cenu 160.000,- Sk,
4. bytu na Zváračskej ul. 8/22 pre R. D., za kúpnu cenu 160.000,- Sk,
5. bytu na Ul. budovateľskej 5/8 pre P. Sz., za kúpnu cenu 160.000,- Sk,

za nasledovných podmienok:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva a návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: