Číslo hlasovania: 773
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 1002/6 o výmere 2 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno za cenu päťnásobku BDÚ, t.j. 7.245,- Sk/m2 pre D. G. a manželku Ľ. G., za nasledovných podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od obdržania odpovede kupujúceho
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od obdržania odpovede kupujúceho
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: