Číslo hlasovania: 774
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj časti pozemku o výmere cca 3 m2 z p.č. 5901/1, ostatná plocha v k.ú. Komárno za cenu pänásobku BDÚ, t.j. 5.165,-Sk/m2 pre G. K., upresnenej podža geometrického plánu za nasledovných podmienok:

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpeči zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupitežstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpeči spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési
 Attila Farkas  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy
RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende MUDr. Anton Marek Ing. Zoltán Varga
Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola

   Proti:
 Csaba Fehér

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: