Číslo hlasovania: 779
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 11853/5 o výmere 173 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 137,- Sk/m2 pre A. D. a manželku E. D., za nasledovných podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas  Mária Hajabács
Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai
Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende
Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: