Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 39.
Uznesenie k Odkanalizovaniu mestskej časti Ďulov Dvor


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

výstavbu kanalizácie mestskej časti Ďulov Dvor:

I. formou výstavby stokovej siete v intraviláne a výtlačné potrubie do Komárna;
II. formou výstavby ČOV a kanalizácie v lokalite Ďulovho Dvoru;
- s realizáciou cenovo výhodnejšej varianty.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť projekt stavby a stavebné povolenie v zmysle bodu A) uznesenia;
2. požiadať o štátnu dotáciu zo Štátneho fondu životného prostredia do najskoršieho termínu 15.12.2001;
3. zabezpečiť realizáciu výstavby kanalizácie Ď. Dvoru v zmysle bodu A) uznesenia a na základe uznesenia MZ č. 94/1999 bodu C písm. b. s termínom do 10.2002.

Zodp.: prednosta MsÚ Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Anton Marek Ing. Péter Bábi Mgr. Štefan Zábojník Ing. Peter Békési
Ing. László Győrfy Ing. László Stubendek PhDr. János Kovács Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth  Helena Belokosztolszká MVDr. Alexander Galgóczy MUDr. Tibor Baštrnák
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Takács  Mihály Mácza  Mária Hutter
 Anton Andrássy PaedDr. Štefan Bende MUDr. Ludovít Horváth Ing. Gábor Cséplő
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Imre Andruskó  Attila Farkas Ing. Štefan Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: