Číslo hlasovania: 780
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemku p.č. 11853/2 o výmere 182 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno, za cenu podľa BDÚ, t.j. 137,- Sk/m2 pre A. V., za nasledovných podmienok:

je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť zaslanie oznámenia o prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva,

Termín: 15 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ


2. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy.

Termín: 30 dní od doručenia geometrického plánu
Zodpovedný: prednosta MsÚ

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tamás Hollósy  Attila Farkas  Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép
RNDr. Géza Nagy JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek
Mgr. Štefan Zábojník PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta
Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali: