Číslo hlasovania: 781
Číslo bodu: 24.
Uznesenie k Zmene uznesenia MsZ č. 175/2003 zo dňa 17. 7. 2003


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

zmenu uznesenia MsZ č. 175/2003 zo dňa 17. 7. 2003 nasledovne:

bod A/ znie:

1. odpredaj pozemku diel č. 1 k p. č. 7361/1 o výmere 50 m2, zastavaná plocha a diel č. 5 k p.č. 7362 o výmere 3 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno, za cenu 82,50 Sk/m2 pre L. Sz.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy Ing. Péter Békési  Attila Farkas
 Mária Hajabács Mgr. Lajos Szép Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy
JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník
PaedDr. István Bende Ing. Zoltán Varga Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Ing. Attila Czíria  Csaba Fehér  Frigyes Gogola

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: